NOTA LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal és informar els usuaris de www.sonilab.com , domiciliada a, Carretera Molins de Rei, 131, 08205, Sabadell, la raó social del responsable de tractament (SONILAB STUDIOS, S.L.), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

SONILAB STUDIOS, S.L. posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’omplir el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les finalitats exclusives de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen SONILAB STUDIOS, S.L., i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a SONILAB STUDIOS, S.L., estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessària.

Tots els camps del formulari online marcats amb un asterisc són d’obligat emplenament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.sonilab.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tractament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i, que, per tant, no estan exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de SONILAB STUDIOS, S.L., ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades segons determina la llei.

La política de cookies de la Web www.sonilab.com es troba determinada a l’apartat corresponent.

La Web www.sonilab.com farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes, d’aquí que si existeix una modificació de les dades, l’usuari de la web comunicarà els canvis al responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar-los.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.